วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ใบงานที่ 1

ใบงานที่  1
เรื่อง    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและภาษา  HTML

ตอนที่  1       เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต  (12  คะแนน)

คำชี้แจง                  ให้นักเรียนอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างให้ถูกต้อง

 1.      จงบอกความหมายของอินเตอร์เน็ต        (1  คะแนน)


2.      โปรโตคอลคืออะไร          (6  คะแนน)

 ยกตัวอย่างเช่น
          2.1  TCP/IP
 


          2.2  IP  Address
         
2.3  Domain  Name
 


2.4  HTTP ( _____________________________________________) 
                    
2.5  URL (_______________________________________________)
 


3.  องค์ประกอบของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (3  คะแนน)
          3.1  ISP (_________________________________________________)
         
          3.2  โมเด็ม (__________) ทำหน้าที่
 


          3.3  เว็บบราวเซอร์  (_______________) คือ
 


4.  จงบอกประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตมา  5 ข้อ        (2  คะแนน)
 
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      มีผลงานของนักเรียนที่จะนำเสนอดังนี้

1. กลุ่มของด.ญ.สุรีรัตน์ พรหมพิชัย เลขที่ 28 ด.ญ.อภิสรา สอนจันทร์ เลขที่ 30 ม.3/9    http://www.mildice9.blogspot.com
2.นายวงศกร มหานาม ด.ญกัญชพร หลายเจริญ http://www.mathsmattayomtwo.blogspot.com
3.กลุ่มเลขที่ 12 32   http://www.mathmath3.blogspot.com

5.ด.ญ.จุฑารัตน์ ขวัญคง เลขที่ 14 ม.3/9 ด.ญ.นนทภรณ์  พุ่มฟัก เลขที่ 20 ม.3/9 www.placephetchabun.blogspot.com
6.

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้บริหาร

โรงเรียนวิทยานุกูลนารีมีผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
1. นายชนินทร์  สะพรั่ง                     ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ
2. นายบุญร่วม พฤกธสาโรช                   "         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นางยุพิน  น้อยคนดี                             "         รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
4.นางสุจินดา  แก้วมา                             "          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
5.นางจินตนา  มูลสวัสดิ์                           "         รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

ประวัติวิทยานุกูลนารี

ประวัติโรงเรียนPDFPrintE-mail

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียน วิทยานุกูลนารี เปิดสอนในปี พ.ศ.2458 ณ บริเวณทำเนียบ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) โดยความอุปการะ
ของพระยาเทพานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาล  มณฑลเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่่ประมาณ 4 ไร่เศษ
  • ในปี พ.ศ.2495  พระยาเทพานุรักษ์สมุหเทศาภิบาล  มณฑลเพชรบูรณ ได้ประทานชื่อว่า "โรงเรียนวิทยานุกูลนารี"
  • ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( พลโทประยูร ภมรมนตรี )ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น " โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  วิทยานุกูลนารี "
  • ปัจจุบันใช้ตามระเบียบการเรียกชื่อโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
    ว่า " โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ "
  • ปี พ.ศ. 2497 ได้ย้ายจากที่เดิมไปอยู่ ณ บริเวณโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
  • ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก.ค.ส. 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) จึงนำมาแบ่งซื้อที่ดิน จำนวนประมาณ  27 ไร่ สร้างตึก 2 ชั้น 26 ห้องเรียน ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนปัจจุบัน มีนางสาววิเชียร ชมพู่เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาตึกเรียน 2 ชั้น 26 ห้องเรียน ทรุด แตกร้าวมากทางด้านหัวตึกด้านเหนือ วิศวกรจากกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจสอบ ไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเป็นจากรากจึงขออนุญาตรื้อ และทางกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่ารื้อถอน และค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้
  • ปี พ.ศ. 2520 อาจารย์จักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ ได้ขยายเนื้อที่ไปทางบริเวณด้านหลัง
    ประมาณ 72 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 99 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา